Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží (zejména vín a souvisejících produktů) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vinazjizniafriky.cz (dále jen "internetový obchod") společnosti VAMAR INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Kamýcká č. 234, PSČ: 160 00, IČ: 458 029 98, DIČ: CZ45802998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10900

(dále jen "Prodávající")

 

 I. Úvodní ustanovení

 

 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

Kupující:

Kupujícím je fyzická anebo právnická osoba, která nakupuje zboží z internetového obchodu Prodávajícího.

Rozlišuje se Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který jím není, přičemž Kupujícím, který je spotřebitelem, je takový Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a zavazuje se je plně respektovat.

 

II. Způsob objednávání a zrušení kupní smlouvy

 

Způsob objednávání

Prezentace zboží umístněná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru.

Zboží lze objednávat prostřednictvím formulářů internetového obchodu Prodávajícího (příp. dle domluvy na shora uvedené e-mailové adrese či telefonicky). Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou a údaje uvedené v objednávce podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce Kupujícího.

Odesláním objednávky Kupující nepochybným způsobem identifikuje objednané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob dopravy; místem dodání zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Odeslání řádně vyplněné objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy

Systém nastavený Prodávajícím neprodleně automaticky potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky, toto potvrzení není akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou či telefonickou autorizaci objednávky.

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky Kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, došlo k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu Prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) tuto částku předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením akceptace objednávky Prodávajícím Kupujícímu. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Jestliže je však celá kupní cena zaplacena předem, přechází vlastnické právo ke zboží na Kupujícího převzetím zboží.ného odkladu (nejpozději do 14 dnů) tuto částku předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

 

III. Předmět smlouvy, práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

 

Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu Prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být Prodávajícím dodáno. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je zakázán. Kupující odesláním objednávky zboží Prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není Prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje možnost stornovat objednávku či nepředat zboží v případě nesplnění podmínky věku na straně Kupujícího.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce včetně nákladů na balení a dopravu.

 

IV. Kupní cena zboží

 

Kupní cenou se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu Prodávajícího (všechny ceny zde uváděné obsahují zákonem stanovenou sazbu DPH).

Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu se předchozí ceny zboží automaticky stávají neplatnými, s výjimkou zboží objednaného Kupujícím ještě za platnosti ceny původní

Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho balení (balné) a dopravu - tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny separátně (včetně jejich výše), přičemž odesláním objednávky Kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je Prodávajícímu uhradit.

 

V. Dodací podmínky

 

Termín dodání zboží

Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším možném termínu.

Je-li zboží skladem, bude doručeno Kupujícímu na území ČR do 5 pracovních dnů, na území EU do 7 pracovních dnů a mimo území EU do 14 pracovních dnů (výjimečně i déle) od odeslání oznámení o expedici objednaného zboží Prodávajícím Kupujícímu.

Kupující může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo u Prodávajícího na adrese Praha 6, Kamýcká  č.p. 234 (tel: 224 311 892), Zboží je možné si vyzvednout ihned po obdržení oznámení, že je připraveno k odběru.

Cena za dopravu

U zásilek zboží na území České republiky se sjednává mezi Prodávajícím a Kupujícím jednotné poštovné ve výši 150,- Kč a balné ve výši 30,- Kč s DPH, tj. úplná cena s DPH je 180,- Kč. Pokud bude zboží zasláno na dobírku, sjednává se mezi Prodávajícím a kupujícím poplatek za dobírku ve výši 30,- Kč s DPH. Poštovné a balné se neuplatňuje u zboží expedovaného na výše uvedeném odběrném místě Prodávajícího. To platí pro objednání zboží v obvyklém množství. Při objednávce nad 5000,- Kč je dodání vždy zdarma.

Zásilky do zahraničí (pouze pro kupující, kteří jsou spotřebiteli): Cena poštovného a balného do zahraničí (vč. DPH) je stanovena podle místa určení, jež je uvedeno v objednávkovém formuláři, a je kalkulována do váhy max. 5 kg. U objednávek s váhou nad 5 kg může být Prodávajícím požadován příplatek za poštovné, ten bude Kupujícímu sdělen Prodávajícím individuálně.

Zásilky do zahraniční (pouze pro Kupující, kteří jsou podnikateli): zboží lze zaslat i podnikatelům po uvedení údajů do objednávky.

 

Převzetí dodávky

Kupující je povinen při předání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamace o porušení obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

 

 

VI. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu a balné

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může Kupující uhradit prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

v hotovosti při zaslání zboží na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce, nebo v hotovosti při odběru zboží ve shora uvedené prodejně Prodávajícího, nebo platba předem bankovním převodem na účet č.:2111646989/2700, přičemž se jako variabilní symbol uvede číslo objednávky, které Kupující získá po odeslání objednávky či v potvrzovacím e-mailu. V případě zaslání zboží do zahraničí se vždy vyžaduje platba předem,

Při dodání zboží na dobírku (viz bod 1.) nebo při platbě předem (viz bod 3.) je Kupující povinen zaplatit při převzetí zboží/před odesláním zboží úplnou kupní cenu (tj. kupní cenu za zboží včetně poštovného a balného). Při osobním převzetí zboží Kupujícím na některé prodejně Prodávajícího je Kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu zboží a balné.

Konečný daňový/pokladní doklad (příp. pro podnikatele faktura) je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem:

Kupující, který je spotřebitelem a který uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetového obchodu Prodávajícího), má dle ust. § 1829 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ") právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se Kupující zavazuje vyrozumět Prodávajícího písemně e-mailem na adresu: info@vamar.cz , popř. doporučeným dopisem na adresu sídla Prodávajícího, přičemž uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení). Pro odstoupení je možno využít formulář, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení zpět úplné a nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení (láhve i zátky), v původním obalu vč. případně dodaného příslušenství. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno či spotřebováno), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, v takovém případě vrací Prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Oproti kupní ceně, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Po vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu vrátí Prodávající nejdéle do 14 dnů od odstoupení Kupujícímu zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží vč. balného a poštovného).

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 OZ.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího:

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. Pokud již Kupující zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu Prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) tuto částku předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

 

VIII. Nepřevzetí zboží

 

Pokud Kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení s jeho převzetím a Kupujícím objednané zboží mělo být podle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené Kupujícím, má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením Kupujícího, které nepřevzetím zboží prodávajícímu vznikly, a dále má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 

Náklady, které nepřevzetím zboží Prodávajícímu vznikly, jsou určeny dohodou smluvních stran ve výši 10% z ceny zboží, které bylo marně dodáváno Kupujícímu, a dále poštovné a balné. Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v prodejnách Prodávajícího zde bude rezervováno maximálně po dobu 14 dnů, přičemž po marném uplynutí této lhůty kupní smlouvy pozbývá bez dalšího účinnosti.

 

IX. Práva z vadného plnění

 

Právo reklamovat

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Pro potraviny (tedy i víno) není délka záruční doby speciálně stanovena. Záruční doba za ostatní zboží dodané Kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Záruční doba za ostatní zboží dodané Kupujícímu, který je podnikatel, může být poskytnuta v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu. Je-li na prodávaném zboží (či jeho obalu) v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Po předání zboží Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nevhodným skladováním.

Postup Kupujícího při reklamaci

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout - pokud Kupující zjistí zjevné vady či neshody mezi tím, co je uvedeno v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu či množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů, písemně informovat Prodávajícího na adresu: info@vamar.cz. Pokud Kupující reklamuje zjevné vady chuti a vzhledu, musí být reklamované zboží vráceno Prodávajícímu v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující na vlastní náklady u Prodávajícího na výše uvedené e-mailové adrese, popř. na adrese jeho sídla či provozovny. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad a dále uvede své kontaktní údaje.

V případě Kupujícího - spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. V případě Kupujícího - podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku.

 

 

Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace Kupujícím zaniká, bude-li zjištěno, že vada byla způsobena nevhodným skladováním. V případě neoprávněné reklamace bude reklamace odmítnuta a zboží bude vráceno Kupujícímu na jeho náklady.

 

X. Ochrana osobních údajů

 

Kupujícím sděleny během registrace v internetovém obchodu, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje Kupujícího nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se zpracováním, shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech v internetovém obchodu Prodávajícího za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu Kupujícím.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, ročníků a adjustáže nabízených vín podle platné nabídky. Znázorněné medaile a ocenění vín nemuší být vždy součástí láhve. Na akční nabídky, degustační kartony a slevy se nevztahuje věrnostní program.

Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy ČR. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu Prodávajícího - tj. dnem 19.5.2016. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Máte nějaký dotaz, nebo chcete s výběrem vína poradit?